Posted at 16:00 on 31-Dec-1969
Thanh Bùi chưa nghĩ đến chuyện dạy nhạc ở trường chính quy | - “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này và tôi cũng không hiểu rõ lắm về
các ngôi trường âm nhạc chính quy của Việt Nam”.
Posted at 08:06 on 12-Sep-2013
test